Neste Capítulo Extraordinario celebrado antes do Ordinario, aprobouse o Reglamento de Réxime Interno e de Premios e Recompensas da Real Orde, convenio de colaboración con outras entidades, creación da Encomenda da Real Orde na Cidade de Rio de Janeiro e solicitar á Xunta a declaración de “Asociación de utilidade pública”.